Stanovy Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu

v úplnom znení po zmenách prijatých na valnom zhromaždení dňa 13.05.2017

Preambula

 1. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ďalej aj „ALPI“ alebo „združenie“) je záujmovým, dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým občianskym združením, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na podporu rozvoja internetizácie Slovenskej republiky.
 2. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky.

Článok I.

Názov a sídlo združenia

Názov Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
Skrátený názov ALPI
Sídlo Popradská 12, 040 01 Košice – mestská časť Západ

Článok II.

Ciele činnosti združenia

 1. Podpora rozvoja internetizácie Slovenskej republiky s dôrazom na rozvoj internetizácie v regiónoch,
 2. podpora konkurenčného prostredia v oblasti poskytovania Internetových služieb,
 3. podpora a ochrana záujmov svojich členov, ak ide o rozvoj a prevádzku telekomunikačných a internetových služieb v SR,
 4. hájenie spoločných záujmov svojich členov pri rokovaniach s predstaviteľmi vlády, politických strán a hnutí, odbormi, záujmovými skupinami, tretím sektorom, štátnou správou samosprávou, národnými a medzinárodnými inštitúciami,
 5. dohliadanie nad súladom poskytovania telekomunikačných a internetových služieb s platným právnym poriadkom SR, ako i s morálnymi zásadami podnikania, a to u všetkých poskytovateľov telekomunikačných a internetových služieb,
 6. vytváranie iniciatívnych návrhov pre riešenie otázok týkajúcich sa poskytovania telekomunikačných internetových služieb pre orgány štátnej správy, a to najmä legislatívnych a regulačných, koncepčných prác na národnej telekomunikačnej politike a príprave technických štandardov.

Článok III.

Členstvo v združení

 1. Riadnymi členmi združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktorí sú poskytovatelia internetu alebo prevádzkovatelia verejnej elektronickej komunikačnej siete podľa osobitných predpisov s lokálnym alebo regionálnym pokrytím v rámci SR a zaviažu sa pri žiadosti o prijatie za člena adresovanej predsedníctvu, že budú dodržiavať ustanovenia Etického kódexu združenia („ďalej aj „Etický kódex“).
 2. Osobitnými členmi združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré nespĺňajú požiadavky riadneho členstva, no pôsobia v oblasti úzko súvisiacej s činnosťou členov združenia.
 3. O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo 2/3 väčšinou jeho členov.
 4. Členstvo zaniká:
  1. dobrovoľným vystúpením,
  2. úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
  3. vylúčením, ktoré je možné iba v prípade hrubého porušenia týchto stanov, o vylúčení rozhoduje predsedníctvo 2/3 väčšinou jeho členov; vylúčený člen sa môže odvolať, o odvolaní sa vylúčeného člena rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov, pričom je možné toto rozhodnutie prijať aj mimo valného zhromaždenia, a to formou elektronického hlasovania,
  4. nezaplatením členského príspevku ani po písomnom upozornení v lehote do 30 dní po písomnom upozornení.

Článok IV.

Práva členov

 1. Zúčastňovať sa na činnosti združenia, to najmä účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení.
 2. Právo člena voliť a byť zvolený do orgánov združenia (pasívne volebné právo je možné iba pre členov – fyzické osoby).
 3. Využívať výhody, ktoré združenie poskytuje.
 4. Byť informovaný o činnosti združenia, predovšetkým o hospodárení.
 5. Podávať návrhy, pripomienky a odporúčania.
 6. Označovať logom združenia všetky vlastné propagačné a informačné materiály v tlačenej i elektronickej forme, s uvedením, že ide o člena združenia.

Článok V.

Povinnosti členov

 1. Dodržiavať stanovy združenia, etický kódex a ďalšie dokumenty združenia.
 2. Riadiť sa rozhodnutiami združenia.
 3. Podľa svojich schopností a možností podporovať ciele a činnosť združenia.
 4. Platiť členské príspevky v predpísanej výške a termínoch.

Článok VI.

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. valné zhromaždenie,
  2. predsedníctvo,
  3. kontrolór.
 2. Predsedníctvo môže zriaďovať aj iné orgány na zabezpečenie úloh združenia, ako napr. odborné sekcie, pracovné a poradné komisie a pod.

A) Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, skladá sa zo všetkých riadnych a osobitných členov.
 2. Schádza sa minimálne raz za dva roky a vždy, keď o to písomne požiada 1/3 členov združenia.
 3. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas, ak však člen nemá uhradené všetky členské príspevky, nie je oprávnený vykonávať svoje hlasovacie právo.
 4. Valné zhromaždenie najmä:
  1. volí predsedníctvo združenia – predsedu a dvoch podpredsedov,
  2. volí kontrolóra združenia,
  3. schvaľuje plán činnosti, ročný rozpočet a výročnú správu,
  4. rozhoduje o vstupe združenia do iných združení a vystúpení z nich,
  5. schvaľuje stanovy združenia, vrátane ich zmien a doplnkov,
  6. na návrh predsedníctva rozhoduje o výške členských príspevkov a období, na ktoré sa platia,
  7. na návrh predsedníctva rozhoduje o zániku združenia.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, uskutoční sa náhradné valné zhromaždenie 1 hodinu po termíne pôvodne zvolaného valného zhromaždenia, náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem prípadov podľa čl. VI, časť A, písm. g), kedy je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov združenia.
 6. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou predsedníctva, adresovanou členom združenia, pozvánka musí obsahovať informácie o mieste a čase konania valného zhromaždenia ako aj jeho program a musí byť členom združenia doručená najmenej 14 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Pozvánka môže byť doručená členom združenia aj elektronickou formou. Ak dôjde k uplynutiu funkčného obdobia členov predsedníctva, ktorýkoľvek z členov združenia je oprávnený zvolať valné zhromaždenie, ktoré by rozhodlo o voľbe nových členov predsedníctva.
 7. Člen združenia môže byť na valnom zhromaždení zastúpený splnomocnencom - fyzickou osobou, na základe plnomocenstva, podpis člena združenie na plnomocenstve musí byť úradne overený a v texte plnomocenstva musí byť výslovne uvedené, že zástupca je oprávnený za člena združenia na valnom zhromaždení hlasovať, ako aj vykonávať iné práva člena združenia prislúchajúce mu na valnom zhromaždení.
 8. Členovia združenia môžu prijať rozhodnutie aj mimo valného zhromaždenia, a to formou elektronického hlasovania, podrobnosti upraví internou smernicou predsedníctvo.

B) Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným a riadiacim orgánom združenia.
 2. Predsedníctvo sa skladá z predsedu a dvoch podpredsedov, ktorých volí valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov, členom predsedníctva môže byť iba člen združenia, resp. osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom člena združenia, ktorý je právnickou osobou. Ak dôjde k uplynutiu dvojročného funkčného obdobia predsedníctva a nedôjde k zvoleniu nových členov predsedníctva, doterajším členom predsedníctva sa automaticky predlžuje funkčné obdobie o ďalšie dva roky, a to aj opakovane.
 3. Predsedníctvo pripravuje návrhy na aktivity združenia a koordinuje ich realizáciu.
 4. Na čele predsedníctva stojí predseda, ktorý je štatutárnym zástupcom združenia a je oprávnený za neho konať a podpisovať.
 5. Predsedníctvo najmä:
  1. pripravuje a realizuje konkrétne aktivity združenia,
  2. spolupracuje s členmi pri realizácii aktivít,
  3. spolupracuje s inými subjektami pri realizácii aktivít,
  4. pravidelne informuje členov, ako aj médiá o svojej činnosti a aktivitách združenia,
  5. vytvára a ruší odborné sekcie, pracovné a poradné komisie,
  6. registruje členov združenia,
  7. rozhoduje o prijatí za člena združenia a tiež o vylúčení člena zo združenia,
  8. zvoláva valné zhromaždenie,
  9. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie plán činnosti, ročný rozpočet a výročnú správu.
 6. Prvými členmi predsedníctva po vzniku združenia sú Michal Rybárik, ktorý je predsedom, Martin Marcinčák a Filip Križko, ktorí sú podpredsedovia predsedníctva.
 7. Predseda ako aj člen predsedníctva môžu zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť písomným oznámením adresovaným predsedníctvu združenia. Ich funkcia zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení predsedníctvu združenia. Ak dôjde k odstúpeniu všetkých členov predsedníctva združenia, ktorýkoľvek z členov združenia je oprávnený zvolať valné zhromaždenie, ktoré by rozhodlo o voľbe nových členov predsedníctva.

C) Kontrolór

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, je volený valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov, môže ním byť zvolený iba člen združenia, resp. osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom člena združenia, ktorý je právnickou osobou, kontrolór nemôže by súčasne členom predsedníctva. Ak dôjde k uplynutiu dvojročného funkčného obdobia kontrolóra a nedôjde k zvoleniu nového kontrolóra, doterajšiemu kontrolórovi sa automaticky predlžuje funkčné obdobie o ďalšie dva roky, a to aj opakovane.
 2. Kontrolór kontroluje výkon oprávnení predsedníctva, je oprávnený nahliadať do všetkých dokumentov a písomností združenia, o svojej činnosti predkladá správu valnému zhromaždeniu.
 3. Kontrolór môže zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť písomným oznámením adresovaným predsedníctvu združenia. Jeho funkcia zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení predsedníctvu združenia.

Článok VII.

Zásady hospodárenia združenia

 1. Združenie si vytvára pre zabezpečenie svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady.
 2. Príjmami združenia sú členské príspevky, dary a iné príspevky, dotácie, subvencie a iné príjmy.
 3. Ročný členský príspevok pre riadneho člena je vo výške 300,- EUR, ročný členský príspevok pre osobitného člena je vo výške 300,- EUR. V prípade, ak členstvo vznikne alebo zanikne v priebehu roka, členský príspevok je určený alikvótne podľa počtu začatých mesiacov trvania členstva. Členské príspevky sú splatné v dvoch rovnakých častiach – poloviciach, najneskôr do 15. februára a 15. augusta. Pre prijatých členov v roku nadobudnutia členstva je časť členského príspevku, ktorej termín splatnosti uplynul pred prijatím za člena, splatná do 45 dní od prijatia za člena.
 4. S prostriedkami združenie disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami.
 5. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 6. Kontrolu hospodárenia vykonáva kontrolór a prípadne aj na základe rozhodnutia predsedníctva audítor.

Článok VIII.

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká rozhodnutím o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením. Na takéto rozhodnutie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov združenia. Návrh na rozpustenie alebo zlúčenie predkladá predsedníctvo.
 2. Združenie zaniká aj právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.
 3. V prípade zániku združenia sa postupuje podľa ustanovenia § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

V Košiciach, dňa 13.05.2017